Staff – Giáo viên

  • Lớp Mầm Non/ Mẫu Giáo: Cô Trang Ngô
  • Lớp 1/2: Cô Loan Trương, Cô Quyên Nguyễn
  • Lớp 3/4: Cô Thương Thu, Cô Nguyên Nguyễn
  • Lớp 5/6: Cô Trang Lê
  • Lớp 7/8: Cô Hoàng Anh và Thầy Lộc (Kevin) Phan
  • Lớp 9/10: Cô Phương Trần